Underlätta finansiering för ökad tillväxt

Företagarnas regionchef Joakim Sjöstedt vill att det blir lättare att ta in externt kapital.

Många företags tillväxt hindras av problem med finansieringen. Det är nu hög tid att ta itu med flaskhalsarna, menar Joakim Sjöstedt, regionchef på Företagarna.

Finansiering och riskkapital till små och medelstora företag är viktigt för samhällsekonomin. Ett av huvudskälen är att det skapar positiva effekter för samhället även utanför de enskilda företagen, exempelvis om det möjliggör forskning och innovation som kommer hela samhället till godo. Men många företags tillväxt hindras av finansieringssvårigheter.
Över hälften av de företag som gjort en eller flera investeringar under de senaste tolv månaderna, och haft behov av externt kapital, upplever att det varit svårt att hitta finansiering. Banklån upplevs vara dyra och förenade med höga krav på säkerhet och personlig borgen.
Drygt hälften av företagen som sökt lån hos en kreditgivare uppger att finansiären saknar förståelse för verksamheten och inte gör en rättvisande kreditbedömning. Svårigheterna att erhålla finansiering och få banklån förklarar varför mindre och växande företag i högre grad är beroende av finansiering från ägare och närstående som familj och vänner.

Stela lösningar

Sverige måste bygga sig ur stela banklösningar och skapa en finansmarknad som främjar tillväxt. Det är hög tid att regeringen vidtar fler åtgärder som skapar ett dynamiskt, växande näringsliv. För att underlätta finansiering och förbättra småföretagens potential att skapa jobb, tillväxt och skatteintäkter krävs åtgärder:

  • Säkerställ att de statliga finansieringsinsatserna verkligen kommer de små och växande företagen till del, genom ett ökat fokus på sådd-fasen. De statliga riskkapitalsatsningarna behöver utvärderas samtidigt som resurser öronmärks särskilt för mindre och växande företag.
  • Utöka möjligheterna att använda personaloptioner. Reglerna för kvalificerade personaloptioner syftar till att möjliggöra för mindre bolag i tillväxtbranscher att kunna locka och behålla medarbetare. Det nya systemet har dock stora brister i praktiken, på grund av ett oklart rättsläge. Regeringen och Skatteverket måste säkerställa att systemet görs användbart.
  • Gör det förmånligare för svenska privatpersoner att investera i eget eller andras företagande. Undersök möjligheterna att vidga investeraravdraget för den som investerar i onoterade bolag genom bolag vid start eller nyemission. Det bör även undersökas ifall investeringssparkontot kan användas för investeringar i onoterade bolag.
  • Underlätta alternativa finansieringsmöjligheter. Traditionell bankfinansiering ofta är svårt att få, i synnerhet inom tjänstesektorn, bör alternativa finansieringslösningar uppmuntras. Detta inkluderar utökade möjligheter till så kallad crowdfunding och crowdlending.

Möjligheterna för små och medelstora företag att kunna växa är avgörande för Sveriges starka position inom innovation, jobbtillväxt och konkurrenskraft. Att regeringen tar itu med flaskhalsarna som bromsar företagsfinansiering är en avgörande del i en offensiv näringspolitisk agenda för ökad tillväxt framgångsrikt företagande. Det måste prioriteras.

Joakim Sjöstedt, regionchef
Företagarna Västernorrland

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here