Löneförhöjning kontra bonus för dina anställda

Hur du belönar din personal utan att försämra ditt resultat.

Att anställa och behålla topptalanger är ett nyckelmål för företagsägare, och att betala anställda är en viktig del av framgångsreceptet. Anställda är ryggraden i varje litet företag. De är företagets ansikte utåt och påverkar direkt dess framgång eller misslyckande.

Att utvärdera för- och nackdelarna med lönehöjningar kontra bonusar – och hitta rätt balans mellan de två – kan hjälpa en företagare att uppnå personalmål och samtidigt behålla en sund resultatlinje och vinst.

Tänk på

  • Löneförhöjningar och bonusar ökar moralen, stimulerar anställda och säkerställer att personalen känner sig belönad och uppskattad.
  • Löneförhöjningar är en permanent ökning av lönekostnaderna; bonusar är en rörlig kostnad och ger därför företagare större ekonomisk flexibilitet när verksamheten går ner.
  • Bonusar kan kopplas till försäljnings- eller produktionsvolymer för att stimulera anställda och hjälpa företag att öka sina vinster under högsäsong.
  • Andra former av ersättning inkluderar partnerskap, aktier, vinstdelning och till och med biljetter till kultur- eller sportevenemang och presentkort.
  • Företagsägare måste mäta effekten av lönehöjningar och/eller bonusar på företagets vinstmarginal.

Förstå rätt kompensationsmix

De flesta går till jobbet för att tjäna pengar. Ur en anställds perspektiv är mer pengar alltid bättre. Arbetsgivare kanske inte alltid kan betala sina anställda mer. Som ett resultat erbjuder många småföretagare ersättningspaket för anställda som består av en blandning av lönehöjningar och periodiska bonusar. Denna typ av ersättningspaket ger en företagsägare flexibiliteten att belöna anställda när affärsvillkoren är goda och justera rörliga kostnader för att minska utgifterna när affärsförhållandena är tuffa.

Löneförhöjningar

Vissa företag ger ut övergripande löneförhöjningar varje år, och varje anställd får samma belopp. Höjningen kan vara en fast procentsats baserad på den anställdes lön. En årlig löneförhöjning hjälper anställda att planera och budgetera för sina månatliga utgifter genom att hjälpa dem att hålla jämna steg med levnadskostnaderna.

Även om det finns många sätt att motivera och behålla ett företags bästa anställda, hjälper löneförhöjningar till att stärka de anställdas moral och se till att långtidsanställda belönas mer än de nyanställda.

En liten procentuell höjning varje år kan vara billigare än att betala bonusar som kan fluktuera med försäljnings- eller produktionssiffror. Men årliga höjningar är en permanent ökning av kostnaderna för att göra affärer. Ofta är lönen den största kostnaden för ett företag. Som ett resultat är det viktigt att företagsägare avgör om företaget genererar tillräckligt med intäkter och har ett månatligt kassaflöde för att möta de ökade lönekostnaderna.

Kassaflöde är nettobeloppet av in- och utflöde av kontanter från ett företag och redovisas i en kassaflödesanalys. Företagsägare måste inkludera de ökade lönekostnaderna i sina månatliga budgetar med hjälp av deras kassaflöde och intäktsuppskattningar. En brist på kassaflöde kan störa ett företags dagliga verksamhet.

Företag med förutsägbara och stadigt stigande vinster kan ha lättare att utfärda löneförhöjningar än företag med periodiska eller säsongsbetonade vinster. Dessutom är företag med rörliga kostnader och mindre förutsägbara intäkter vanligtvis mer ovilliga att införa en permanent ökning av lönekostnaderna.

Bonusar

Bonusar kan vara mer ekonomiskt möjliga för företagare att hantera eftersom det är en rörlig kostnad, med betalning kopplad till försäljning eller produktionsvolymer, till exempel. Bonusar uppmuntrar anställda att uppvisa det beteende som ett företag behöver för att bli framgångsrikt, oavsett om det handlar om att generera nya kunder, behålla kunder eller förbättra kostnadskontrollen. Medan lönehöjningar vanligtvis belönar lång och trogen tjänst, så betalas bonusar ut baserat på prestation.

Eftersom ersättningen är rörlig kan en bonus reduceras eller tas bort om affärsförhållandena gör det svårt eller omöjligt att finansiera dem. Den rörliga kostnadsstrukturen för ett bonuspaket hjälper företagare under tider av låga försäljnings- eller produktionsvolymer. Lönehöjningar är permanenta, men bonusar håller lönekostnaderna lägre när intäkterna inte finns för att betala dem.

Även om möjligheten att minimera eller undvika utgifterna för bonusar är attraktiv för företagsägare, kan det vara skadligt för personalens moral. Anställda förlitar sig på sin inkomst för att betala räkningar och sätta mat på bordet. Stora, oförutsägbara fluktuationer kan vara störande och få arbetstagare att söka arbete någon annanstans. På grund av detta måste arbetsgivare kommunicera till personalen att förmågan att kunna dra ner på utgifterna vid behov inte bara hjälper företaget att spara pengar utan också undviker behovet av att göra personalminskningar när verksamheten tillfälligt går ner. I ett välskött företag kan en nerskärning av bonusar rädda jobb.

Hur stor bonus och vilken typ?

En typisk utbetalningsstruktur är 3% till 5% av årslönen för kontors- och produktionspersonal. Chefer på lägre nivå kan få bonusar i det låga tvåsiffriga procentintervallet, medan chefer på mellannivå kan få bonusar på runt 50%. Ledande befattningshavare på högsta nivå kan få merparten av sin ersättning via bonusbetalningar.

Bonusar kan struktureras för att erkänna individuella förtjänster eller för att belöna en kollektiv framgång. Individuella meritbaserade bonusar belönar topproducerande medarbetare för deras insatser.

Försäljningsbaserad bonus kan till exempel betalas ut till de anställda som genererar flest nya affärer. Produktionsbaserade bonusar skulle kunna struktureras för dem som svarar på flest kundtelefonsamtal eller producerar flest produkter.

Dessutom kan bonusar användas som ett kortsiktigt incitament, till exempel för ett nytt direktiv eller en säljkampanj. En tremånaders säljsatsning för att få in nya affärer eller en verksamhet med säsongsbetonade produktionsökningar skulle till exempel kunna knytas till ett bonussystem.

Genom att uppmuntra anställda under högsäsong kan ett företag maximera sina intäkter och vinster under en kritisk tid på året.

En bonus kan också baseras på företagets totala framgång. Om företaget når sina försäljningsmål, lönsamhetsmål eller andra definierade mått belönas alla anställda. Under ett företagsbaserat system får anställda ofta ett förutbestämt bonusbelopp som baseras på företagets kollektiva prestationer snarare än individuella prestationer.

Kort sagt så kan bonusar vara en del av en anställds löpande kompensationspaket eller erbjudas som engångshändelser för att erkänna betydande milstolpar som tillväxt, lönsamhet eller för lång och trogen tjänst.

Andra former av ersättning

Även om kontantbonusar sannolikt är den mest välbekanta formen av en bonus, finns det andra former som kan vara värda att överväga. Företag kan erbjuda en ägarandel i företaget, vilket kan komma i form av ett partnerskapserbjudande i företaget, eller genom aktier. Mindre företag som inte kan komma med sådana erbjudanden skulle kunna överväga att skapa en vinstdelningsplan som gör en diskretionär betalning till anställdas pensionssparande.

Det finns olika unika medarbetarerbjudanden som kan ge ett incitament för teammedlemmar. Möjligheterna inkluderar att bevilja extra semesterdagar, ge biljetter till sport- eller kulturevenemang eller ge biobiljetter eller presentkort. Dessa små tecken på uppskattning är tillgängliga för även de minsta företagen till en rimlig kostnad.

Vad är den ekonomiska inverkan på verksamheten?

Det är också viktigt att överväga effekten av bonusar och lönehöjningar på ett företags vinstmarginaler. Ett företags marginal är storleken på vinsten som genereras i procent på försäljningen. Om till exempel ett företag har en marginal på 35% betyder det att företaget genererar 35 öre för varje försäljningskrona. Företagsägare måste analysera hur en bonus kontra en lönehöjning skulle påverka deras företags vinstmarginal.

Det kan vara bra att testa en lönehöjning eller bonusincitamentsplan mot föregående års ekonomiska resultat för att bedöma hur mycket utgifterna skulle öka och påverka vinstmarginalerna. Naturligtvis är det svårt att uppskatta den ökade försäljningen som skulle ha genererats om en bonusstruktur funnits tidigare år. Att tillämpa en potentiell höjning och bonusutbetalningsstruktur på tidigare års försäljnings- och intäktssiffror bör dock ge ägarna en uppfattning om de potentiella kassaflödesscenarierna.

Eftersom anställda är hjärtat i varje företag, är det avgörande att belöna dem ordentligt vid framgång – och för att hålla kvar dina bästa medarbetare. Alla ersättningsmodeller bör involvera att uppmuntra anställda och tillhandahålla en kontinuerlig kommunikation för att säkerställa att teammedlemmarna vet att deras ansträngningar uppskattas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *