Hur mycket rörelsekapital behöver ett litet företag?

Det beror på affärstyp, verksamhetscykel och förvaltningsmål!

Mängden rörelsekapital som ett litet företag behöver för att drivas smidigt beror till stor del på typen av verksamhet, dess driftscykel och företagsägarnas mål för framtida tillväxt. Men även om mycket stora företag kan klara sig med negativt rörelsekapital på grund av deras förmåga att snabbt skaffa pengar, så bör små företag behålla positiva rörelsekapitalsiffror.

Nyckelpunkter

  • Rörelsekapital är kontanter som används för att hålla ett företag i drift, minus skulder och förpliktelser.
  • Beroende på bransch så kan rörelsekapitalbehovet vara betydande för att anskaffa råvaror och betala arbetskraft.
  • Serviceföretag, å andra sidan, förlitar sig mycket mindre på rörelsekapital och kan arbeta med mindre omkostnader.

Vad är rörelsekapital?

Rörelsekapital hänvisar till skillnaden mellan ett företags omsättningstillgångar och skulder. Omsättningstillgångar är de saker ett företag äger som kan omvandlas till kontanter inom de närmaste 12 månaderna, medan kortfristiga skulder är de kostnader och utgifter som verksamheten ådrar sig inom samma period.

Vanliga omsättningstillgångar inkluderar check- och sparkonton; omsättningsbara värdepapper, såsom aktier och obligationer; lager; och kundfordringar.

Kortfristiga skulder inkluderar kostnaden för material och förnödenheter som måste köpas för att producera varor till försäljning, betalningar på kortfristiga skulder, hyror, verktyg, räntor och skattebetalningar.

Ett företags rörelsekapital är en återspegling av dess operativa effektivitet och budgethantering. Om ett företag har mer kortfristiga skulder än tillgångar så är dess rörelsekapital negativt, vilket innebär att det kan ha svårt att uppfylla sina finansiella åtaganden.

Ett företag med ett mycket högt rörelsekapital kan omvänt enkelt betala alla sina utgifter med gott om finansiering över. Huruvida en viss verksamhet kräver ett högt rörelsekapital avgörs av tre nyckelfaktorer: affärstyp, verksamhetscykel och ledningsmål.

Säsongsbetonade företag kräver till exempel olika mängder rörelsekapital vid olika tidpunkter på året.

Affärstyp

Vissa typer av företag kräver ett högre rörelsekapital än andra. Företag som har fysiska lager behöver till exempel ofta stora mängder rörelsekapital för att fungera smidigt. Detta kan inkludera både detalj- och grossistföretag, såväl som tillverkare.

Tillverkare måste kontinuerligt köpa råvaror för att producera ett lager av varor i egen regi, medan återförsäljare och grossister måste köpa färdiga produkter till sitt lager för försäljning till distributörer eller konsumenter.

Dessutom så är många företag säsongsbetonade, vilket innebär att de kräver extremt högt rörelsekapital under vissa delar av året eftersom de ökar för den hektiska säsongen. Inför julhelgen så måste till exempel detaljhandelsföretag som varuhus och livsmedelsbutiker öka lagret och bemanningen för att klara den förväntade kundtillströmningen.

Företag som tillhandahåller immateriella produkter eller tjänster, såsom konsulter eller onlineprogramvaruleverantörer, kräver i allmänhet mycket lägre rörelsekapital. Företag som har mognat och inte längre vill växa så snabbt har också ett minskat behov av rörelsekapital.

Driftscykel

Helst kan ett företag betala sina kortfristiga skulder med intäkter från försäljningen. Längden på ett företags driftscykel kan dock göra detta omöjligt. Företag som tar lång tid på sig att skapa och sälja en produkt behöver mer rörelsekapital för att säkerställa att finansiella åtaganden som uppstår under tiden kan uppfyllas.

På liknande sätt behöver företag som fakturerar kunder för varor eller tjänster som redan tillhandahållits snarare än att kräva betalning i förskott ett högre rörelsekapital om indrivning av kundfordringar inte kan göras i tid.

Företagsägarnas specifika mål är en annan viktig faktor som bestämmer mängden rörelsekapital som krävs av ett litet företag. Om det lilla företaget är relativt nytt och vill expandera, så behövs en högre nivå av rörelsekapital i förhållande till vad som krävs av ett litet företag som har för avsikt att förbli litet.

Detta gäller särskilt för företag som planerar att utöka produktlinjer för att ge sig in på nya marknader, eftersom kostnaderna för forskning och utveckling, design och marknadsundersökningar kan vara avsevärda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.